Zarząd DIR zwrócił się do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wyjaśnienie, dlaczego we wrocławskim Oddziale KOWR okresowe zwolnienie z czynszu dzierżawnego, w przypadku odłogowania gruntów jest stosowane w sposób incydentalny. W naszej opinii, zastosowanie przez KOWR zgodnego z prawem wsparcia w postaci czasowego zwolnienia z opłat czynszowych stanowić będzie istotne wsparcie rozwoju gospodarstw rodzinnych i w znacznym stopniu wpłynie na poprawę ich konkurencyjności. Jednocześnie mienie Skarbu Państwa, którym zarządza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w okresie zastosowanej ulgi będzie przywracane do właściwej kultury rolnej, a zatem będzie spełniane jedno z zadań ustawowych nałożonych na KOWR, tj. tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Rolnicy zainteresowani dzierżawą z Zasobu WRSP zgłaszają Dolnośląskiej Izbie Rolniczej, że znaczna część gruntów wystawiana do przetargów przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu (który przejął wszystkie zadania związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa po Agencji Nieruchomości Rolnych) wymaga dużych nakładów finansowych na przywrócenie ich do właściwej kultury rolnej w związku z ich odłogowaniem. Wobec powyższego Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwrócił się w dniu 25.09.2017r. do Dyrektora OT KOWR we Wrocławiu Pana Piotra Regieca o stosowanie przez Oddział we Wrocławiu zgodnego z prawem wsparcia w postaci czasowego zwolnienia z opłat czynszowych, w związku z odłogowaniem gruntów. Zarząd poprosił również Dyrektora OT we Wrocławiu o udzielenie informacji w stosunku do ilu nieruchomości w latach 2016-2017, wystawionych do przetargów na dzierżawę, zastosowano zwolnienie z czynszu na podstawie art. 40 ust 2 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Z informacji udzielonej przez Dyrektora Piotra Regieca w dniu 06.11.2017r, pismo nr WRO.WKUR.4201.307.BD.2, w latach 2016-2017 w ogłoszeniach przetargowych w OT we Wrocławiu zapisano możliwość zwolnienia z czynszu dzierżawnego tylko w przypadku 12 nieruchomości, o łącznej powierzchni 136 ha. Zważywszy na fakt, że w tym okresie wrocławski Oddział wystawił do dzierżawy kilka czy kilkanaście tysięcy hektarów, to 136 ha, w których OT przewidział możliwość zwolnienia z czynszu na podstawie ustawy stanowi znikomy procent. Z wyjaśnień Dyrektora OT Pana P. Regieca, które przedstawił na spotkaniu z rolnikami w dniu 21.11.2017r. wynika, że decyzja czy zastosować zwolnienie z czynszu czy też nie, jest dowolną decyzją dyrektora, uzależnioną od stanu gruntu. Mając na uwadze średni czas procedury przetargowej w OT we Wrocławiu (ok. pół roku) to z sytuacją, kiedy można było by zastosować prawem przewidziane zwolnienie z czynszu miałoby zastosowanie w co najmniej połowie przypadków. 

Chcemy zauważyć, że KOWR zgodnie z Pana Zarządzeniem nr 103/2017/Z z dn. 09.10.2017r. przed wystawieniem każdej nieruchomości do dzierżawy winien przeprowadzić wizję w terenie, a więc stan jej zagospodarowania jest znany i nic nie stoi na przeszkodzie, aby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastosować zwolnienie z czynszu dzierżawnego w przypadku stwierdzenia przez pracowników KOWR, że grunt przeznaczony do dzierżawy jest odłogowany. Niestety w publikowanych przez OT we Wrocławiu wykazach i ogłoszeniach na dzierżawę zdarzają się sytuacje, kiedy nie ma w ogóle informacji jaki jest stan zagospodarowania gruntów. Jednocześnie nagminnie występują przypadki, kiedy OT we Wrocławiu pomimo tego, że w wykazach nieruchomości do dzierżawy informuje, że nieruchomości są np. „nieużytkowane rolniczo, porośnięte wysoką trawą i chwastami”, lub „nieruchomość w całości nieużytkowana, porośnięta chwastami” nie zamieszcza informacji o zwolnieniu z czynszu dzierżawnego na podstawie art. 40 ust 2 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. W sytuacji, kiedy rolnicy zwracają się do naszej Izby o zawnioskowanie do KOWR, aby przetarg na daną nieruchomość był przetargiem ofert pisemnych, Zarząd analizuje wykaz i wnioskuje również do Dyrektora OT o zastosowanie okresowego zwolnienia z czynszu. W związku z faktem, że do dnia dzisiejszego OT we Wrocławiu nie ogłosił jeszcze żadnego przetargu ofert pisemnych na dzierżawę Zarząd Naszej Izby nie wie, jaką decyzję podejmie Dyrektor Piotr Regiec w tym zakresie. Być może Oddział we Wrocławiu przychyli się do naszych wniosków i zastosuje okresowe zwolnienie z czynszu w przypadku odłogowanych gruntów. Jednakże taka polityka gospodarowania gruntami przyjęta przez Dyrektora Oddziału we Wrocławiu budzi nasze ogromne zastrzeżenia. Można wysnuć wnioski, że w dalszym ciągu pomimo naszych postulatów, wyrażonych w piśmie z dnia 25.09.2017r. kierownictwo OT, nie chce wspierać rolników indywidualnych z naszego regionu, nawet jeśli przepisy mu to umożliwiają. Zdaniem Zarządu DIR nie powinno być tak, że we wrocławskim Oddziale jest stosowany art. 40 ust 2 ustawy dopiero po interwencji Izby. Być może kondycja dolnośląskich rolników ma mniejsze znaczenie dla Dyrektora Oddziału we Wrocławiu, niż wpływy finansowe z tytułu zawartych umów. Nasze wątpliwości budzi także to, czy Dyrektor OT we Wrocławiu jest świadomy swojej odpowiedzialnej roli w budowaniu i wspieraniu polskiego rolnictwa, jaka została mu powierzona. Grunty pozostające w Zasobie WRSP powinny zostać szybko wydzierżawione rolnikom indywidualnym, tak aby mogli oni zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Wg informacji przekazanej przez OT we Wrocławiu dn. 13.11.2017r. ilość gruntów nierozdysponowanych pozostających w dyspozycji KOWR w poszczególnych gminach i powiatach województwa dolnośląskiego to ponad 26 tys. ha. Dodatkowo Oddział przejmuje grunty, które ustalono do wyłączeń w ramach 30% dzierżawionych użytków rolnych, zapisów umownych oraz w wyniku wygaśnięcia lub rozwiązania umów dzierżawy. Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej wyraża swoje zaniepokojenie, czy grunty te szybko trafią w ręce rolników.

Chcemy podkreślić, że jesteśmy świadomi, iż ustawa z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa zakłada, że KOWR może, a nie musi stosować przepisy art. 40 ust 2 ustawy. Jednakże zdaniem Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, unikanie stosowania przepisów art. 40 ust 2 ustawy, kłóci się z aktualną polityką rolnej przyjętą przez rząd Polski, który nastawiony jest na wspieranie gospodarstw rodzinnych.

 

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

marzec 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-03-19
USD 3,4341 +0,37%
EUR 4,2176 +0,03%
CHF 3,6009 -0,05%
GBP 4,7982 +0,43%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Aleksandra, Klaudia, Anatol