Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o interwencję i podjęcie działań, które usprawnią funkcjonowanie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu.

Do Dolnośląskiej Izby Rolniczej zgłasza się bardzo dużo osób, które skarżą się na działania Oddziału we Wrocławiu w zakresie wydawania decyzji dotyczących nabycia nieruchomości rolnych na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy ilość osób zgłaszających się do naszej Izby, które skarżą się na działania Oddziału KOWR we Wrocławiu bardzo gwałtownie wzrosła, dlatego Zarząd podjął decyzję o wystąpieniu do Ministra w tej sprawie. Wobec zarzutów, jakie zgłaszają skarżący nie można pozostać obojętnym, bo to m.in. przez pryzmat takich zastrzeżeń jest kształtowany obraz Krajowego Ośrodka, polityki rolnej państwa oraz samej osoby Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W początkowym okresie, kiedy wprowadzono nowe regulacje prawne dotyczące obrotu ziemią na rynku prywatnym, dla wszystkich podmiotów było zrozumiałe, że sprawne działanie ANR w zakresie obrotu ziemią wymaga czasu na wypracowanie i wdrożenie jasnych i przejrzystych procedur. I takie też informacje Dolnośląska Izba Rolnicza przekazywała wszystkim osobom, które z ANR i z nowymi regulacjami się zderzały. To m.in. nasza Izba na wielu spotkaniach informowała o nowych zasadach obrotu ziemią i jednocześnie przekonywała, że Agencja szybko wdroży swoje procedury, tak, aby każdy zainteresowany nabyciem gruntów rolnych wiedział, w jakich sytuacjach uzyska zgodę na nabycie, a w jakich nie. To właśnie Dolnośląska Izba Rolnicza studziła negatywne nastawienie do nowych procedur i ANR, przekonując, że należy dać czas na wypracowanie jednolitych procedur. Dzisiaj, po blisko 2 latach funkcjonowania zmienionej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, trudno używać takiego argumentu. Obecnie na takie argumenty słyszymy pytanie, po jakim czasie KOWR we Wrocławiu będzie sprawnie wydawał decyzję, po 3, 4 a może 5 latach. Zgłaszane do naszej Izby zastrzeżenia na działalność Oddziału we Wrocławiu są oczywiście nasycone emocjami, ale z wieloma postulatami/argumentami nie można się nie zgodzić.

Podstawowy zarzut stawiany pod adresem KOWR we Wrocławiu to przewlekłość w wydawaniu decyzji. Wnioski o wydanie zgody są rozpatrywane w trybie przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Dyrektor Oddziału Terenowego w przypadku spełnienia przesłanek z art. 35 § 2 KPA powinien rozpatrzyć sprawę i wydać decyzję niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Procedurę wszczęcia postępowania rozpoczyna wpłynięcie wniosku do KOWR o wydanie decyzji. Tymczasem jak wskazują skarżący od momentu złożenia wniosku do wydania decyzji mija kilka miesięcy. Nasuwa się więc pytanie czy rzeczywiście wszystkie sprawy prowadzone w Oddziale we Wrocławiu wymagają wyjaśnień lub są szczególnie skomplikowane. Zgłaszają się osoby, którym w roku 2016 wydano zgodę na nabycie, obecnie wzorem poprzedniego wniosku, złożyły one takie same dokumenty (są one jedynie zaktualizowane) i obecnie KOWR wzywa do uzupełnienia czy do wyjaśnień. Szczególnie oburzający dla tych osób jest fakt, że wyznacza im się 7 dniowy termin na uzupełnienie czy wyjaśnienie, podczas gdy KOWR we Wrocławiu zajmuje się wnioskami nie trzymając się norm czasowych.

Nader częstym zarzutem kierowanym wobec Oddziału Krajowego Ośrodka we Wrocławiu to brak rzetelnej informacji i niemożność kontaktu czy to osobistego, ale również telefonicznego. Wiele osób chcących wystąpić o zgodę na nabycie podejmuje próby uzyskania informacji, jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem, czy posiadane przez nich dokumenty są kompletne. Nawet, kiedy zgłaszają się osobiście do Oddziału i uda im się porozmawiać z pracownikami, nie mogą takich informacji uzyskać, bo urzędnicy twierdzą, że nie mogą weryfikować wniosku przed jego złożeniem. Uzyskanie informacji telefonicznej jest praktycznie niemożliwe. Nawet pomimo wielokrotnych, kilkudniowych prób dodzwonienia się pod wskazane numery telefonów jest to trudne, ponieważ pracownicy merytoryczni nie odbierają telefonów. Również uzyskanie informacji od kierownictwa Oddziału jest praktycznie niemożliwe, ponieważ odsyłają oni osoby zainteresowane do pracowników merytorycznych. Skutek takich działań Oddziału jest taki, że osoby chcące uzyskać informacje czują się rozgoryczone i lekceważone. Dla wielu osób, które przecież nie mają wykształcenia prawniczego, pisma do nich kierowane są niezrozumiałe i skomplikowane. W naszej opinii, znacznie skróciłby się czas rozpatrywania wniosków o wyrażenie zgody na nabycie, gdyby osoby zainteresowane miały nieograniczoną możliwość uzyskania informacji. Również nakład pracy pracowników KOWR byłby wówczas bardziej efektywny. Niezrozumiała dla nas jest polityka kierownictwa Oddziału KOWR we Wrocławiu, które akceptuje przeciąganie spraw, poprzez tworzenie dziesiątek pism i wezwań do wyjaśnień, zamiast nakierunkować działania na rzetelne i obszerne informowanie zainteresowanych. Takie postępowanie, do absurdu sformalizowane, zapewnia OT ochronę pod względem przepisów KPA, natomiast powoduje coraz większe niezadowolenie i rozgoryczenie osób chcących nabyć, za zgodą KOWR, nieruchomości rolne. Osoby zwracające się do OT we Wrocławiu takie działanie postrzegają, jako opieszałość, złośliwość, celowe przeciąganie spraw i oderwanie urzędu od realiów. Pragniemy zwrócić uwagę Pana Ministra na sytuacje, kiedy osoby tworzące gospodarstwo rolne, chcą nabyć grunty od osób w wieku sędziwym. W takich przypadkach, jeżeli tryb wydawania zgody w Oddziale wrocławskim nie będzie sprawny, to sprzedający może nie dożyć zakończenia procedury przez KOWR. Wówczas konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego. Osoby zgłaszające się do DIR zaznaczają, że nie chodzi im o to, że wszystkie decyzje na nabycie muszą być dla nich pozytywne, a przede wszystkim o fakt, że taka przewlekłość Oddziału we Wrocławiu powoduje, że tracą oni możliwość rozwoju zawodowego, jak również bardzo często tracą wiarygodność przed bankami, które chcą sfinansować zakup gruntów rolnych. Nie można przyjąć również wyjaśnienia OT we Wrocławiu, że decyzjami o wyrażenie zgody na nabycie zajmują się tylko 4 osoby, a ilość wniosków jest bardzo duża. To od umiejętności zarządzania dostępnymi zasobami ludzkimi zależy sprawność funkcjonowania danej jednostki.

Wielokrotnie osoby zgłaszające się do DIR postulują, aby w przypadku, jeżeli dana osoba występuje do KOWR z kolejnym wnioskiem, nie było konieczności za każdym razem składania wszystkich dokumentów. Jak zauważają, część dokumentów złożonych do wcześniejszego postępowania, mogłaby być wykorzystana ponownie, ewentualnie osoby te mogłyby złożyć oświadczenie, że stan nie uległ zmianie, pod rygorem odpowiedzialności karnej. We wrocławskim Oddziale KOWR uzyskują oni informację, że każdy wniosek jest odrębnym postępowaniem i za każdym razem muszą składać komplet dokumentów.

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zgadza się z postulatem i zawnioskował do Ministra Rolnictw Rolnictwa i Rozwoju Wsi, by nie było konieczności wielokrotnego składania tych samych dokumentów, w przypadku: jeżeli dana osoba wcześniej występowała z wnioskiem o zgodę lub złożyła kilka wniosków o wyrażenie zgody. Wnioskujemy o dopuszczenie w tych przypadkach możliwości składania oświadczeń, że dane/stan nie uległ zmianie, z jednoczesnym wskazaniem, przy jakiej sprawie zostały złożone oryginały dokumentów.

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej chce zwrócił Ministrowi uwagę na paraliż, jaki panuje w Oddziale Terenowym KOWR we Wrocławiu w zakresie wydawania decyzji dotyczących nabycia nieruchomości rolnych na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Jak już wspomnieliśmy, w początkowym okresie można było to usprawiedliwiać faktem, że przepisy, które wprowadziły kontrole nad obrotem ziemią były nowe i potrzeba było czasu, aby się z nimi zapoznać. Obecnie jednak, zważywszy na opinie jakie do nas docierają i ich skalę, Zarząd DIR wskazał na konieczność podjęcia przez Ministra działań, które przywrócą sprawne funkcjonowanie Oddziału KOWR we Wrocławiu w tym zakresie.

Z uzyskanych informacji wynika, że w innych oddziałach KOWR, np. w Gorzowie Wielkopolskim czy w Opolu, decyzje dotyczące nabycia nieruchomości rolnych są wydawane w sposób sprawny, a osoby zainteresowane nie mają problemów z uzyskaniem pełnej informacji w tym zakresie. Być może to tylko czynnik ludzki w OT we Wrocławiu powoduje paraliż, niezadowolenie i wpływa na negatywne postrzeganie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a nie skomplikowane przepisy.

Liczymy na zrozumienie przedstawionego problemu i na wdrożenie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi takich rozwiązań, które zdecydowanie poprawią funkcjonowanie Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu, w poruszonym przez nas obszarze.

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

luty 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-02-23
USD 3,3911 -0,29%
EUR 4,1738 -0,17%
CHF 3,6302 +0,14%
GBP 4,7365 +0,28%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Maciej, Bogusz, Modest