Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o zajęcie stanowiska, w związku z pismem, jakie nasza Izba otrzymała od Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu.

Krajowa Rada Izb Rolniczych w dn. 10.04.2017 roku pismem nr: KRiR/JM/377/2017 zwróciła się Pana Ministra m.in. o wprowadzenie przepisów umożliwiających zwrot kosztów podróży dla delegatów izb rolniczych, w związku z ich uczestnictwem w komisjach przetargowych powoływanych przez Dyrektorów Oddziałów Terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych. Dotychczasowa praktyka pokazała, że do jednego przetargu komisje przetargowe są zwoływane przez organizatora przetargu nawet kilkukrotnie. W związku z tym udział w pracach komisji przetargowych dla przedstawicieli reprezentujących środowisko rolnicze, jest nie tylko czasochłonny, ale również bardzo kosztowny i osoby te, od dłuższego czasu postulowały, aby były im zwracane koszty podróży, w związku z ich uczestnictwem w komisjach przetargowych. W swoim piśmie (znak: GZ.sp.073.91.2017) kierowany przez Pana resort zawarł jednoznaczne stanowisko, że gdy ANR uzna za zasadne, aby w skład komisji przetargowych weszli również przedstawiciele czynnika społecznego, powinna im zwrócić również koszty podróży.

W oparciu o to stanowisko Pani Irena Błaszczyk ówczesna Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych w dniu 20.07.2017 r. skierowała pismo do wszystkich Dyrektorów Oddziałów Terenowych, w którym poinformowała, że Agencja powinna zwracać koszty podróży członkom komisji przetargowych, będących przedstawicielami czynnika społecznego. Prezes ANR wydała również dyspozycję, aby o powyższych ustaleniach powiadomić członków Terenowych Rad Społecznych, działających przy Dyrektorach Oddziałów Terenowych.

Ostatnie posiedzenie Terenowej Rady Społecznej działającej przy Dyrektorze ANR (obecnie KOWR) we Wrocławiu odbyło się w dniu 28.06.2017 roku, a więc przed zajęciem stanowiska przez Ministerstwo Rolnictwa i przed wydaniem dyspozycji przez Prezes ANR o zwrocie kosztów podróży członkom komisji przetargowych reprezentującym organizacje rolnicze. W związku z tym, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej poprosił Dyrektora Oddziału we Wrocławiu Pana Piotra Regieca o potwierdzenie czy dotychczasowe stanowisko prezentowane przez ANR w powyższym zakresie nie uległo zmianie. Zarząd zwrócił się również o przedstawienie procedury zwrotu kosztów podróży osobom wskazanym przez Dolnośląską Izbę Rolniczą – członka Terenowej Rady Społecznej, w związku z ich uczestnictwem w komisjach przetargowych.

Z wielkim zdumienie przyjęliśmy informację, jaką przedstawił Dyrektor Krajowego Ośrodka we Wrocławiu. W swoim piśmie Pan Piotr Regiec - Dyrektor Krajowego Ośrodka we Wrocławiu poinformował naszą Izbę, że w budżecie KOWR na 2017 rok nie zarezerwowano środków finansowych na ten cel, w związku z czym Dyrektor nie ma możliwości zwrotu kosztów podróży osobom reprezentującym organizacje rolnicze w pracach komisji przetargowych.

Aktualna polityka rolna państwa ma na celu wzmocnienie ochrony i rozwoju gospodarstw rodzinnych, m.in. przez wprowadzenie wieloletniej dzierżawy jako podstawowej formy zagospodarowania nieruchomości z Zasobu WRSP, czy organizację przetargów ofert pisemnych, dzięki którym to nie wysokość czynszu dzierżawnego decyduje w czyje ręce trafia państwowa ziemia. Wprowadzone w dniu 30.04.2016r. regulacje były podyktowane troską o polskich rolników, którzy powinni mieć równe szanse w dostępie do państwowej ziemi rolnej w Polsce. Dzięki nowym uregulowaniom, które wprowadziły kontrolę nad obrotem gruntami, zwiększyły się szanse na to, aby ziemia pozostawał w rękach rzeczywistych rolników. Za takimi rozwiązaniami postulowali sami rolnicy, ale również organizacje rolnicze. Umożliwiono również realny udział tych podmiotów w procesie rozdysponowania gruntami Zasobu WRSP, m.in. poprzez możliwość uczestnictwa w komisjach przetargowych. W swoich zarządzenia zarówno Prezes ANR jak i obecnie Dyrektor Generalny wskazuje, że na wniosek terenowej rady społecznej działające przy oddziale, w skład komisji przetargowych mogą wchodzić również osoby niebędące pracownikami KOWR, m.in. przedstawiciele samorządów terytorialnych, służb ochrony zabytków oraz osoby reprezentujące społeczno-zawodowe organizacje rolnicze (np. izby rolnicze, związki zawodowe i rolnicze, organizacje zrzeszające dzierżawców i producentów rolnych). To m.in. w przypadku zgłoszenia przez członka komisji oddelegowanego przez terenową radę społeczną wniosku o odstąpienie od przetargu, w związku z uzasadnionymi wątpliwościami odnośnie osób mających uczestniczyć w przetargu organizator, dyrektorzy oddziałów mogą odstąpić od przetargu. Wprowadzenie m.in. takich rozwiązań i mechanizmów ma ograniczyć sytuacje, w których do przetargów stają osoby potocznie nazywane „słupami", którzy są finansowani przez inne osoby czy podmiotu i tylko tytularnie są dzierżawcami ziemi, a w rzeczywistości ziemia rolna pozostaje w dyspozycji m.in. podmiotów zagranicznych, spółek prawa handlowego, czy też podmiotów, które nie są rolnikami.

Rolnicy i reprezentanci organizacji rolniczych chcą mieć realny wpływ na rozdysponowanie nieruchomości przez KOWR, a swoją rolę pełnią społecznie. Ich udział m.in. w komisjach przetargowych może wspomóc Krajowy Ośrodek, a niejednokrotnie zapobiec popełnieniu błędów podczas rozdysponowania, ponieważ w większości znają oni osoby startujące w przetargach, często również mają wiedzę na temat powiązań biznesowo – finansowych jakie są pomiędzy osobami zgłaszającymi się na przetargi ograniczone, a innymi podmiotami, które z takich przetargów w świetle przepisów są wykluczone. Jak już wspomnieliśmy, osoby spoza KOWR uczestniczą w pracach komisji przetargowych społecznie, co nie oznacza, że nie powinno im się zwracać kosztów wielokrotnych podróży do Oddziałów Krajowego Ośrodka lub jednostek terenowych. W naszej ocenie stanowisko Ministerstwa było słuszne i podyktowane było przede wszystkim uczciwością i szacunkiem wobec pracy tych osób.

W świetle odpowiedzi udzielonej przez wrocławski Oddział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyjaśnienie, czy uległo zmianie dotychczasowe stanowisko Ministra w zakresie zwrotu kosztów podróży członkom komisji przetargowych reprezentującym organizacje rolnicze, czy też to Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie wykonuje dyspozycji Ministra w tej kwestii. Czy w świetle opinii przedstawionej przez Oddział we Wrocławiu należy uznać, że we wszystkich Oddziałach KOWR z powodu niedopatrzenia, bądź złej organizacji nie zarezerwowano środków finansowych na ten cel, czy z taką sytuacją mamy do czynienia tylko na Dolnym Śląsku.

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

luty 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-02-23
USD 3,3911 -0,29%
EUR 4,1738 -0,17%
CHF 3,6302 +0,14%
GBP 4,7365 +0,28%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Maciej, Bogusz, Modest