Przedłużanie umów dzierżawy

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa do Dolnośląskiej Izby Rolniczej dotyczącymi wygasających umów dzierżawy, Zarząd DIR w pismie z dnia 03.10.2017 r. skierowanym do Dyrektora KOWR Piotra Regieca, wskazuje co następuje.

W sytuacji wygasającej umowy dzierżawy, o której przedłużenie na podstawie art. 39 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 19.10.1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1491 – z późn. zm.) ubiega się dotychczasowy dzierżawca, ograniczenie przez KOWR pytania tylko i wyłącznie do kwestii zapotrzebowania wśród rolników indywidualnych na zakup/dzierżawę nieruchomości rolnych jest w naszej opinii niewłaściwe i tendencyjne. Decyzja o przedłużeniu umowy dzierżawy lub nie w oparciu tylko o to kryterium, może świadczyć o braku znajomości rolnictwa i mechanizmów nim rządzących, a przez część środowiska rolniczego może nawet zostać poczytane jako brak dobrej woli, aby w sposób obiektywny ocenić dotychczasową działalność rolniczą dzierżawców. 

Czytaj więcej...

Czy KOWR umarza należności z tyt. bezumownego użytkowania w dobrej wierze?

Ustawą z dnia 14.04.2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U z 2016, poz. 585), która weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2016 roku, wprowadzono regulację, zgodnie z którą Agencja (obecnie KOWR), na wniosek osoby władającej nieruchomością Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa bez tytułu prawnego może umorzyć, odroczyć lub rozłożyć na raty należności powstałe z tego tytułu, jeżeli osoba ta władała nieruchomością w dobrej wierze.

W związku z powyższym Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej pismem z dnia 04.10.2017 r. poprosił Dyrektora KOWR Piotra Regieca o udzielenie informacji w zakresie stosowania przez KOWR (uprzednio ANR) art. 23a ust 1a ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1491 – z późn. zm.) w okresie od dnia 30.04.2016 roku do dnia dzisiejszego:

1. Ile wniosków zostało złożonych przez osoby władające nieruchomościami z Zasobu WRSP bez tytułu prawnego o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności na podstawie art. 23a ust 1a ustawy o gnrSP;

Czytaj więcej...

Co z nierozdysponowanymi gruntami pozostającymi w dyspozycji KOWR?

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony rolników dzierżawą gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej pismem z dnia 20.09.2017 r. poprosił Dyrektora KOWR Piotra Regieca o udzielenie informacji w następującym zakresie:

1. Powierzchni gruntów nierozdysponowanych (w ujęciu ilościowym i jakościowym), pozostających w dyspozycji KOWR w poszczególnych gminach i powiatach województwa dolnośląskiego, w ujęciu ilościowym i podziałem na grupy obszarowe na działki o powierzchni do 2 ha i działki o powierzchni powyżej 2 ha.

2. Powierzchni gruntów (w ujęciu ilościowym i jakościowym) w poszczególnych gminach i powiatach, które zostały uzgodnione do przejęcia do Zasobu WRSP w roku 2016 w ramach realizacji ustawy z dnia 16.09.2011r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 233, poz. 1382), tj. wyłączenia 30% dzierżawionych użytków rolnych, wraz z informacją: ile z pośród tych gruntów zostało przejętych do Zasobu WRSP, jaka powierzchnia do chwili obecnej została rozdysponowana (w rozbiciu na przetargi ograniczone ofert pisemnych na dzierżawę/sprzedaż, przetargi ustne ograniczone na dzierżawę/sprzedaż, przetargi nieograniczone na dzierżawę/sprzedaż) oraz wskazanie co się dzieje z gruntami przejętymi do Zasobu, które nie zostały rozdysponowane w drodze przetargów.

Czytaj więcej...

Wspólność majątkowa małżeńska - kto i kiedy może nabyć nieruchomość rolną?

W związku ze zgłaszanymi przez młodych rolników informacjami o zmianie dotychczasowego stanowiska prezentowanego przez Agencję Nieruchomości Rolnych (której zadania w tym obszarze przejął w całości Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), w zakresie wyrażania zgody na nabycie nieruchomości rolnych na podstawie art. 2a ust 4 pkt 2 w zw. z art. 2a ust 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2052 ze zm.), Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwracił się do Dyrektora KOWR Piotra Regieca o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

Rolnicy podnoszą, że zgodnie z art. 2a ust. 1 cytowanej powyżej ustawy, jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków, natomiast obecnie KOWR stoi na stanowisku, że aby mogła zostać wyrażona zgoda na nabycie nieruchomości rolnej konieczne jest, aby oboje małżonków spełniało warunki wskazane w art. 2a ust 4 pkt 2 ukur.

Wobec powyższego, aby Dolnośląska Izba Rolnicza mogła informować osoby zainteresowane nabyciem gruntów rolnych w sposób rzetelny, konieczne jest poznanie stanowiska KOWR w tym zakresie.

Dzierżawa gruntów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Mając na względzie postulaty zgłaszane przez rolników z terenu naszego województwa Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych adama Płakseja z wnioskiem, aby użytki rolne będące w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a które w chwili obecnej nie są przydatne poszczególnym nadleśnictwom do prowadzenia gospodarki leśnej, były w pierwszej kolejności wydzierżawiane rolnikom indywidualnym.

Rolnicy prowadzący swoje rodzinne gospodarstwa rolne z wielkim zadowoleniem przyjęli ustawę z dnia 14.04.2016r o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U z 2016, poz. 585), w której przyjęto m.in. jako podstawową formę zagospodarowania ziemi państwowej dzierżawę nieruchomości rolnych na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych. Wprowadzone regulacje prawne mają na celu wzmocnienie ochrony i rozwoju gospodarstw rodzinnych, które w myśl Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowią podstawę ustroju rolnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej...

Prezes

Z pól zniknęły już... Czytaj więcej->

październik 2017
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2017-10-23
USD 3,6061 +0,26%
EUR 4,2359 -0,22%
CHF 3,6564 -0,10%
GBP 4,7520 +0,63%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Marty, Marcina, Rafała